Privacy

Privacy

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens.

U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen.
Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming middels deze gegevensbeschermingsverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang voor derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Michael Kumm
Industrieterrein 70-74
56593 Krunkel
tel. 02687-9259200
E-mail: info@kumm-technik.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft tot de intrekking heeft plaatsgevonden, door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment.
Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressum-plicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam e-mails.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
• Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
• Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
• Als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Opmerkingen over gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware in overeenstemming daarmee in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link (http://tools.google.com) te klikken /dlpage/gaoptout?hl=de) en de beschikbare browser-plug-in te installeren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden vastgelegd (zogenaamde IP-masking).

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21 lid 2 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt.

Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP-adres (wordt geanonimiseerd)
  • Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server logbestanden worden geregistreerd.